กิจกรรมนี้จัดโดย

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (อาคาร9 ชั้น7)
2410/2 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจัตร กรุงเทพฯ 10900

COMM.ARTS SPU OPEN HOUSE 2024

SIM AGENCY BY CASPU © 2024 {{Y}}. All Rights Reserved.